fbpx
Правила и условия за ползване

Правила и условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на ВСИЧКИ ОБЯВИ

1. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯTA

„Всички обяви“-  https://vsichki-obyavi.com/ предоставя колекция от онлайн ресурси, включително класифицирани обяви, реклами и различни услуги за съобщения (наричани по-долу „Услугата“) при спазване на следните Условия за ползване („Условия“). Използвайки Услугата по какъвто и да е начин, вие се съгласявате да спазвате Условията. Освен това, когато използвате определени услуги на „Всички обяви“, вие се съгласявате да спазвате всички приложими насоки за всички услуги на „Всички обяви“, които могат да се променят от време на време. Ако възразите срещу някакъв термин или условие на Условията, някакви насоки или каквато и да екви последващи модификации към тях или станете недоволни от „Всички обяви“ по какъвто и да е начин, единствената ви мярка е незабавното прекратяване на използването на „Всички обяви“. „Всички обяви“ има право, но не е задължено, да прилага стриктно Условията чрез самопомощ, модерация в общността, активно разследване.

2. ИЗМЕНЕНИЯ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ

Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да променяме, модифицираме или променяме по друг начин тези Условия по всяко време. Такива изменения влизат в сила незабавно след публикуването им. Трябва редовно да преглеждате това споразумение, за да сте информирани за всички промени. Можете да намерите най-новата версия на Условията на:

https://vsichki-obyavi.com/terms-conditions/

3. СЪДЪРЖАНИЕ

Вие разбирате, че всички публикации, съобщения, текст, файлове, изображения, снимки, видеоклипове, звуци или други материали („Съдържание“), публикувани, предадени чрез или свързани с Услугата, са отговорност единствено и само на лицето, от което това Съдържание произхожда. По-конкретно, вие носите пълната отговорност за всеки отделен елемент („Артикул“) от Съдържанието, който публикувате, изпращате по имейл или предоставяте по друг начин чрез Услугата. Разбирате, че „Всички обяви“ не контролира и не носи отговорност за Съдържанието, предоставено чрез Услугата, и че като използвате Услугата, може да бъдете изложени на Съдържание, което е обидно, неприлично, неточно, подвеждащо или по друг начин неприемливо. Освен това сайтът и съдържанието на „Всички обяви“, достъпни чрез Услугата, могат да съдържат връзки към други уебсайтове, които са напълно независими от „Всички обяви“. „Всички обяви“ не дава никакви гаранции относно точността, пълнотата или автентичността на информацията, съдържаща се в който и да е такъв сайт. Връзката ви с други уебсайтове е на ваш риск. Вие се съгласявате, че трябва да оцените и да поемете всички рискове, свързани с използването на каквото и да е Съдържание, че не можете да разчитате на споменатото Съдържание и че при никакви обстоятелства „Всички обяви“ не носи отговорност по какъвто и да е начин за каквото и да е Съдържание или за загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнал в резултат на използването на всяко Съдържание, публикувано, изпратено по имейл или предоставено по друг начин чрез Услугата. Потвърждавате, че „Всички обяви“ не прави предварителна проверка или одобрение на Съдържание, но че „Всички обяви“ ще имат право (но не и задължението) по свое усмотрение да откажат, изтрият или преместят всяко съдържание, което е достъпно чрез Услугата, за нарушаване на правилата или Условията, или моралните и етични норми или по някаква друга причина.

4. СЪДЪРЖАНИЕ, САЙТОВЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът и съдържанието на „Всички обяви“, достъпни чрез Услугата, могат да съдържат функции и функционалности, които могат да ви свързват или да ви предоставят достъп до съдържание на трети страни, което е напълно независимо от „Всички обяви“, включително уеб сайтове, директории, сървъри, мрежи, системи, информация и бази данни, приложения, софтуер, програми, продукти или услуги и Интернет като цяло.

Вашите взаимодействия с организации и / или лица, намерени в или чрез Услугата, включително плащане и доставка на стоки или услуги и каквато и да екви други условия, гаранции или изявления, свързани с такива сделки, са единствено между вас и такива организации и / или лица . Трябва да извършите всяко проучване, което смятате за необходимо или подходящо, преди да продължите с онлайн или офлайн транзакция с някоя от тези трети страни.

Вие се съгласявате, че „Всички обяви“ не носи отговорност за загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на такива сделки. Ако има спор между участниците на този сайт или между потребители и трета страна, вие разбирате и се съгласявате, че „Всички обяви“ не е задължен да участва. В случай, че имате спор с един или повече други потребители, с това освобождавате „Всички обяви“, неговите служители, управители, агенти и правоприемници от искове, искания и щети (действителни и последващи) от каквато и да екъв вид или характер, известни или неизвестни, заподозрени и неподозирани, разкрити и неразкрити, произтичащи от или по някакъв начин свързани с подобни спорове и / или нашата услуга.

5. НОТИФИКАЦИЯ ЗА ИСКОВЕ ЗА НАРУШЕНИЕ

Ако смятате, че вашето произведение е копирано по начин, който представлява нарушаване на авторски права или правата ви върху интелектуална собственост са нарушени по друг начин, моля, уведомете „Всички обяви“ за искове за нарушаване на авторски права или друго нарушение на интелектуалната собственост на адрес

[email protected]

Моля, предоставете следната информация:

а) Идентифицирайте материала на сайта на „Всички обяви“, за който твърдите, че нарушава вашите авторски права, с достатъчно подробности, за да можем да го намерим на уебсайта;

б) Декларация от ваша страна, че добросъвестно вярвате, че оспорената употреба не е разрешена от собственика на авторските права, неговия агент или закона;

в) Декларация от Вас, която декларира под наказание за лъжествиделстване, че (1) горната информация във Вашето известие е точна и (2), че сте собственик на съответния интерес за авторски права или че сте упълномощени да действате от името на този собственик ;

г) Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес; и

д) Вашият физически или електронен подпис.

„Всички обяви“ ще премахнат публикуваното (ите) нарушение (я), при спазване на процедурите, описани в Закона за авторските права.

6. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

„Всички обяви“ създаде Политика за поверителност, за да обясни на потребителите как се събира и използва тяхната информация, която се намира на следния уеб адрес:

https://vsichki-obyavi.com/privacy-policy/

Използването от ваша страна на уеб сайта на „Всички обяви“ или Услугата означава потвърждение и съгласие с нашата Политика за поверителност. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че „Всички обяви“ могат по свое усмотрение да запазят или разкрият Вашето Съдържание, както и Вашата информация, като имейл адреси, IP адреси, времеви марки и друга потребителска информация, ако това се изисква от закона или в добросъвестната вяра, че такова съхраняване или разкриване е разумно необходимо за: спазване на законовия процес; прилагане на Условията; да отговори на искове, че някое Съдържание нарушава правата на трети страни; да отговори на твърденията, че информацията за контакт (напр. телефонен номер, адрес) на трета страна е публикувана или предадена без тяхно съгласие или като форма на тормоз; защита на правата, собствеността или личната безопасност на членовете, услугата, нейните потребители или широката общественост.

7. ПОВЕДЕНИЕ

Съгласявате се да не публикувате, изпращате имейли или да предоставяте по друг начин Съдържание:

а) което е незаконно, вредно, заплашително, обидно, тормозещо, клеветническо, нарушаващо неприкосновеността на личния живот или е вредно за непълнолетни по някакъв начин;

б) което е порнографско или изобразява човешко същество, участващо в действително сексуално поведение, включително, но не само: (i) сексуален контакт, включително генитално-генитален, орално-генитален, анално-генитален или орално-анален, независимо дали между лица от същия или противоположния пол, или (ii) скотовидност, или (iii) мастурбация, или (iv) садистично или мазохистично насилие, или (v) разпуснато излагане на гениталиите или срамната област на което и да е лице;

в) което тормози, деградира, сплашва или ненавижда дадено лице или група лица въз основа на религия, пол, сексуална ориентация, раса, етническа принадлежност, възраст или увреждане;

г) което нарушава Закона, като посочва в известие или обява за продажба или отдаване под наем на каквото и да е жилище дискриминационно предпочитание въз основа на раса, цвят на кожата, национален произход, религия, пол, семеен статус или недъг или местно законодателство, забраняващо дискриминацията въз основа на тези или други характеристики);

д) което нарушава законите за равни възможности за заетост, включително, но не само, като посочва във каквато и да е реклама за заетост предпочитание или изискване въз основа на раса, цвят на кожата, религия, пол, национален произход, възраст или увреждане.

е) по отношение на работодатели, които не спазват законовата регламентация за наемане на служители.

ж) което се представя за друго физическо или юридическо лице, включително, но не само, служител на “Всички обяви”, или невярно заявява или представя по друг начин невярно вашата принадлежност към физическо или юридическо лице (тази разпоредба не се прилага за Съдържание, което представлява законна, не измамна пародия на публични фигури.);

з) което включва лична или идентифицираща информация за друго лице без изричното съгласие на това лице;

и) това е невярно, измамно, подвеждащо или представлява „примамка“;

й) което нарушава какъвто и да е патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или други права на собственост на която и да е страна или Съдържание, което нямате право да предоставите по какъвто и да е закон или по договорни или доверителни отношения;

к) което представлява или съдържа „партньорски маркетинг“, „код за препратка към връзки“, „нежелана поща“, „спам“, „верижни писма“, „пирамидални схеми“ или непоискана търговска реклама;

л) което представлява, улеснява или съдържа каквато и да е форма на реклама, оферта или искане, ако е: публикувано в зони на сайтовете на “Всички обяви”, които не са определени за такива цели; или изпратено по имейл до потребители на „Всички обяви“, които не са посочили писмено, че е искат да се свържете с тях относно други услуги, продукти или търговски интереси.

м) което включва връзки към търговски услуги или уеб сайтове, с изключение на разрешеното в „услуги“;

н) което рекламира каквато и да е незаконна услуга или продажба на каквато и да екви предмети, чиято продажба е забранена или ограничена от приложимото законодателство. Частичен списък на забранени предмети за продажба и предлагани забранени услуги е предоставен на следния уеб адрес за ваше улеснение: 

https://vsichki-obyavi.com/prohibited-items/

o) който съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на който и да е компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване;

п) което нарушава нормалния поток от диалог с прекомерно количество Съдържание (flooding) към Услугата или което по друг начин влияе негативно върху способността на другите потребители да използват Услугата; или

q) който използва заблуждаващи имейл адреси или подправени заглавки или манипулирани по друг начин идентификатори, за да прикрие произхода на Съдържанието, предадено чрез Услугата.

Освен това се съгласявате да не:

r) се свързвате с никой, който е поискал да не се свързват с него, или да осъществите нежелани контакти с когото и да било с търговска цел;

s) „дебнете“ или тормозите по друг начин;

т) да събирате лични данни за други потребители за търговски или незаконни цели;

u) използвате автоматизирани средства, включително паяци, роботи, инструменти за извличане на данни или други подобни, за да изтеглите данни от Услугата – освен ако изрично не е разрешено от „Всички обяви“;

v) публикувате неуместно или по друг начин неподходящо Съдържание, многократно публикувате едно и също Съдържание или налагате по друг начин неразумно или несъразмерно голямо натоварване на нашата инфраструктура;

w) Публикуване на един и същ артикул или услуга в повече от една категория или в повече от един район;

x) се опитвате да получите неоторизиран достъп до компютърните системи на „Всички обяви“ или се ангажирате с каквато и да е дейност, която нарушава, влошава качеството, пречи на работата или нарушава функционалността на Услугата или уеб сайта на „Всички обяви“; или

y) използвате каквато и да е форма на автоматизирано устройство или компютърна програма, която позволява изпращането на публикации на „Всички обяви“, без всяко публикуване да бъде въведено ръчно от автора му („устройство за автоматизирано публикуване“), включително, без ограничение, използването на всяко такова автоматично устройство за публикуване да изпращате публикации на едро или автоматично на редовни интервали, освен ако писмено не е одобрено друго от „Всички обяви“; или

z) използвате каквато и да е форма на автоматизирано устройство или компютърна програма („инструмент за маркиране“), която позволява използването на „система за докладване“ на „Всички обяви“ или други системи за модериране в общността, без всеки доклад да бъде въведен ръчно от лицето, което го инициира („автоматизирано устройство за автоматизирано маркиране“), или използвате инструмента за докладване, за да премахнете публикации на конкуренти или да премахнете публикации, без добросъвестно убеждение, че публикацията, която е маркирана, нарушава настоящите условия.

8. АГЕНТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

„Агент за публикуване“ е агент, услуга или посредник на трета страна, който предлага да публикува Съдържание в Услугата от името на други. За да модерирате изискванията към ресурсите на „Всички обяви“, не можете да използвате агент за публикуване, за да публикувате съдържание в Услугата без изрично разрешение или лиценз от „Всички обяви“. Съответно на агентите за публикуване не е разрешено да публикуват Съдържание от името на други лица, да предизвикват публикуване на Съдържание или друг достъп до Услугата, за да улеснят публикуването на Съдържание от името на други лица, освен с изрично разрешение или лиценз от „Всички обяви“.

9. ПОЛИТИКА “БЕЗ СПАМ” 

Всяко неразрешено използване на компютърни системи на „Всички обяви“ за изпращане на нежелани реклами по имейл до имейл адреси на „Всички обяви“ или чрез компютърни системи на „Всички обяви“ е изрично забранено от настоящите условия и представлява нарушение на тези условия и някои закони. Такива нарушения могат да подложат подателя и неговите агенти на граждански и наказателни санкции.

10. ПЛАТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

Може да начислим такса за публикуване на Съдържание в някои области на Услугата. Таксата е такса за достъп, позволяваща Съдържанието да бъде публикувано в определена зона. Всяка страна, публикуваща Съдържание в Услугата, носи отговорност за това Съдържание и спазването на Условията. Всички платени такси ще бъдат невъзстановими в случай, че Съдържанието бъде премахнато от Услугата за нарушаване на Условията.

11. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УСЛУГАТА

Потвърждавате, че „Всички обяви“ могат да установят ограничения относно използването на Услугата, включително максималния брой дни, през които Услугата ще запази Съдържанието, максималния брой и размер на публикации, имейл съобщения или друго Съдържание, което може да бъде предадено или съхранено от Услугата и честотата, с която имате достъп до Услугата. Вие се съгласявате, че „Всички обяви“ не носи отговорност или отговорност за изтриването или несъхранението на всяко Съдържание, поддържано или предадено от Услугата. Потвърждавате, че „Всички обяви“ си запазва правото по всяко време да променя или прекратява Услугата (или която и да е част от нея) със или без предизвестие, и че „Всички обяви“ не носи отговорност пред Вас или пред трета страна за каквито и да било модификации, спиране или прекратяване на Обслужване.

12. ДОСТЪП ДО УСЛУГАТА

„Всички обяви“ ви предоставя ограничен, оттегляем, неизключителен лиценз за достъп до Услугата за ваша лична употреба. Този лиценз не включва: (а) достъп до Услугата от агенти за публикуване; или (б) каквото и да е събиране, агрегиране, копиране, дублиране, показване или използване на производни на Услугата, нито каквото и да е използване на извличане на данни, роботи, паяци или подобни инструменти за събиране и извличане на данни за каквато и да е цел, освен ако изрично не е разрешено от „Всички обяви“ Ограничено изключение от буква б) се предоставя на интернет търсачките и публичните архиви с нетърговска цел, които използват такива инструменти за събиране на информация с единствената цел да показват хипервръзки към Услугата, при условие че те правят това от стабилен IP адрес или обхват от IP адресите, използващи лесно разпознаваем агент и отговарят на нашия файл robots.txt.

„Всички обяви“ предлага различни части от Услугата във формат RSS, така че потребителите да могат да вграждат отделни емисии в уебсайт или да преглеждат публикации чрез агрегатори на новини на на софтуер на трети страни. „Всички обяви“ ви позволява да показвате, изваждате и свързвате към RSS емисиите на вашия уебсайт, при условие че (а) всяко заглавие е правилно свързано обратно с оригиналната публикация в Услугата и пренасочва потребителя към публикацията, когато потребителят кликне върху нея , (б) предоставяте, в съседство с RSS емисията, правилно приписване на „Всички обяви“ като източник, (в) използването или показването ви не предполага, че „Всички обяви“ популяризира или подкрепя каузи на трети страни, идеи, уеб сайтове, продукти или услуги и (г) използването ви не претоварва системите на „Всички обяви“. „Всички обяви“ си запазва всички права върху съдържанието на RSS емисиите и може да прекрати каквато и да е RSS емисия по всяко време.

Използването на услугата извън обхвата на разрешения достъп, предоставен ви от „Всички обяви“, незабавно прекратява споменатото разрешение или лиценз.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

Вие се съгласявате, че „Всички обяви“ по свое усмотрение има право (но не и задължение) да изтрие или деактивира вашия акаунт, да блокира вашия имейл или IP адрес или да прекрати по друг начин достъпа ви или използването на Услугата (или която и да е част от нея) , незабавно и без предизвестие, и премахване и изхвърляне на всяко Съдържание в рамките на Услугата, по каквато и да е причина, включително, без ограничение, ако „Всички обяви“ смятат, че сте действали в противоречие с буквата или духа на Условията. Освен това се съгласявате, че „Всички обяви“ не носят отговорност пред вас или трета страна за прекратяване на достъпа ви до Услугата. Освен това се съгласявате да не се опитвате да използвате Услугата след споменатото прекратяване. Раздели 2, 4, 6 и 10-19 остават в сила след прекратяване на Условията.

14. ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

Услугата е защитена в максималната степен, разрешена от законите за авторското право и международните договори. Съдържанието, показвано в или чрез Услугата, е защитено с авторски права като колективно произведение и / или компилация, съгласно законите за авторските права и международните конвенции. Всяко възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни произведения от или преразпределение на сайта или колективното произведение и / или копиране или възпроизвеждане на сайтовете или каквато и да е част от тях на друг сървър или място за по-нататъшно възпроизвеждане или преразпределение е забранено без изричното писмено съгласие на „Всички обяви“. Освен това се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате или копирате Съдържание от Услугата без изричното писмено съгласие на „Всички обяви“ и се съгласявате да спазвате всички и всички известия за авторски права, показани в Услугата. Не можете да декомпилирате или разглобявате, направете обратен инженеринг или се опитайте по друг начин да откриете който и да е изходен код, съдържащ се в Услугата. Без да ограничавате гореизложеното, вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате за каквито и да е търговски цели, който и да е аспект на Услугата.

Въпреки че „Всички обяви“ не претендира за собственост върху съдържание, което потребителите му публикуват, като публикувате Съдържание в която и да е публична област на Услугата, вие автоматично предоставяте и заявявате и гарантирате, че имате право да предоставите на „Всички обяви“ неотменимо, постоянно, не- изключителен, напълно платен, лиценз за използване, копиране, изпълнение, показване и разпространение на споменатото Съдържание и за изготвяне на производни произведения или включване в други произведения, споменато Съдържание и за предоставяне и разрешаване на подлицензии (чрез множество нива) на гореизложеното . Освен това, чрез публикуване на Съдържание в която и да е публична зона на Услугата, вие автоматично предоставяте на „Всички обяви“ всички права, необходими за забрана на всяко последващо обобщаване, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или експлоатация на Съдържанието в Услугата от която и да е страна за каквито и да е цели.

15. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА „Всички обяви“ И УСЛУГАТА Е НАПЪЛНО НА ВАШ РИСК и ОТГОВОРНОСТ. САЙТЪТ „Всички обяви“ И УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ТАКАВА, КАКВАТО Е“, БЕЗ каквито и да е ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД. „Всички обяви“ ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ЗА СИГУРНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, СЪВРЕМЕННОСТТА, ТОЧНОСТТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА САЙТА „Всички обяви“ И УСЛУГАТА. „Всички обяви“ ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ЗА ДРУГИ УСЛУГИ ИЛИ СТОКИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ИЛИ РЕКЛАМИРАНИ НА САЙТА „Всички обяви“ ИЛИ САЙТОВЕ ИЛИ УСЛУГАТА, ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ВРЪЗКИ НА САЙТА „Всички обяви“. „Всички обявиS ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ЗА ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С САЙТА „Всички обяви“ ИЛИ УСЛУГАТА. 

16. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЯМА ДА ОТГОВАРЯ ЗА ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, НЕЗАБАВНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЩЕТИ , НАСТЪПИЛ ИВ РЕЗУЛТАТ ОТ ВСЕКИ АСПЕКТ НА ВАШАТА ДЕЙНОСТ И ПУБЛИКУВАНЕ НА САЙТА „Всички обяви“ ИЛИ УСЛУГАТА, ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА „Всички обяви“ ИЛИ УСЛУГАТА, ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО, МОДИФИКАЦИЯТА, ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА САЙТА „Всички обяви“ ИЛИ УСЛУГАТА. ТАКОВА ОГРАНИЧЕНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА И ОТНОСНО ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ПО ПРИЧИНА НА ДРУГИ УСЛУГИ ИЛИ ПРОДУКТИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ИЛИ РЕКЛАМИРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С САЙТА „Всички обяви“ ИЛИ УСЛУГАТА ИЛИ ВРЪЗКИ НА САЙТА „Всички обяви“, КАТО И ПО ПРИЧИНА НА каквато и да е ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ ИЛИ РЕКЛАМА, ВЪВ ВРЪЗКА С САЙТА „Всички обяви“ ИЛИ УСЛУГАТА ИЛИ ВСИЧКИ ВРЪЗКИ НА САЙТА „Всички обяви“. ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ В ПЪЛНАТА СТЕНА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА. 

  1. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите и задържите „Всички обяви“, неговите служители, дъщерни дружества, филиали, наследници, възложители, директори, служители, агенти, доставчици на услуги, доставчици и служители, неотговорни от всяко искане или иск, включително разумни адвокатски такси и съдебни разноски, направени от всеки трета страна поради или произтичащи от Съдържание, което подавате, публикувате или предоставяте чрез Услугата, използването на Услугата, нарушението на Условията, нарушението на някое от представените и гаранции тук или нарушението на каквито и да е права на друг.

18. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Условията представляват цялото споразумение между вас и „Всички обяви“ и уреждат използването на услугата, замествайки всички предишни споразумения между вас и „Всички обяви“. Условията и взаимоотношенията между вас и „Всички обяви“ се уреждат от законите в Република България, без да се отчитат нейните конфликтни разпоредби. Вие и „Всички обяви“ се съгласявате да се подчините на личната и изключителна юрисдикция на съдилищата, разположени в Република България. Неуспехът на „Всички обяви“ да упражни или приложи някое право или разпоредба на Условията не представлява отказ от такова право или разпоредба. Ако някоя разпоредба от Условията бъде призната от компетентния съд за невалидна, страните въпреки това се съгласяват, че съдът трябва да се стреми да изпълни намеренията на страните, както е отразено в разпоредбата, а останалите разпоредби на Условията остават в пълна сила и действие. Съгласявате се, че независимо от какъвто и да е закон или закон, който противоречи на това, всеки иск или причина за иск, произтичащи от или свързани с използването на Услугата или Условията, трябва да бъдат подадени в рамките на една (1) година след възникването на такава претенция или причина или да бъдат завинаги забранени.

19. НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯ И ЛИКВИДИРАНИ ЩЕТИ

Моля, докладвайте за каквато и да е нарушения на Условията, като маркирате публикациите за преглед или като се свържете с нас .

Неуспехът ни да действаме по отношение на нарушение от вас или други не е отказ от правото ни да действаме по отношение на последващи или подобни нарушения.

Вие разбирате и се съгласявате, че тъй като щетите често са трудни за количествено определяне, ако се наложи „Всички обяви“ да предприемат правни действия за прилагане на настоящите условия, ще бъдете длъжни да платите на „Всички обяви“ следните суми като ликвидирани щети, които приемате като разумни оценки на „Всички обяви“ щети за посочените нарушения на настоящите условия:

а. Ако публикувате обява и / или съобщение, което (1) представя невярно себе си за физическо или юридическо лице; (2) невярно заявява или представя по друг начин невярно вашата принадлежност към физическо или юридическо лице; или (3), която включва лична или идентифицираща информация за друго лице без изричното съгласие на това лице, вие се съгласявате да платите 1000 BGN за всяко такова съобщение. Тази разпоредба не се прилага за Съдържание, което представлява законна неподвеждаща пародия на публични личности.

б. Ако „Всички обяви“ установи ограничения за честотата, с която имате достъп до Услугата, или прекрати достъпа или използването на Услугата, вие се съгласявате да платите на „Всички обяви“ сто лева(100 BGN) за всяка обява и / или съобщение, публикувано над тези ограничения или за всеки ден, в който имате достъп до „Всички обяви“ над тези ограничения, което от двете е по-високо.

° С. Ако изпращате нежелани реклами по имейл до имейл адреси от „Всички обяви“ или чрез компютърни системи на „Всички обяви“, вие се съгласявате да плащате на „Всички обяви“ двадесет и пет лева (25 BGN) за всеки такъв имейл.

д. Ако публикувате Съдържание в нарушение на Условията, различно от описаното по-горе, вие се съгласявате да платите сто лева (100 BGN) за всеки публикуван елемент от съдържанието. По свое усмотрение „Всички обяви“ могат да изберат да отправят предупреждение преди да направят оценка на щетите.

д. Ако сте Агент за публикуване, който използва Услугата в нарушение на Условията, в допълнение към всички щети по клауза (d), вие се съгласявате да платите на Всички обяви“ сто лева (100 BGN) за всеки елемент, който публикувате в нарушение на Условия. Агент за публикуване също ще се счита за агент на страната, ангажираща агента за публикуване за достъп до Услугата („Възложителят“), а Възложителят (чрез ангажиране на агента за публикуване в нарушение на Условията) се съгласява да плати на „Всички обяви“ допълнително сто лева (100 BGN) за всеки артикул, публикуван от агента за публикуване от името на принципала в нарушение на Условията.

е. Ако обединявате, показвате, копирате, дублирате, възпроизвеждате или експлоатирате по какъвто и да е начин някакво Съдържание (с изключение на вашето собствено Съдържание) в нарушение на настоящите Условия без изричното писмено разрешение на „Всички обяви“, вие се съгласявате да платите на „Всички обяви“ три хиляди лева (3000 BGN) за всеки ден, в който участвате в такова поведение.

ж. Ако събирате лични данни за други потребители за комерсиални или незаконни цели и / или ако осъществявате нежелани контакти с когото и да било с търговска цел в нарушение на настоящите Условия, без изричното писмено разрешение на „Всички обяви“, вие се съгласявате да платите на „Всички обяви“ три хиляди лева (3000 BGN) за всеки ден, в който участвате в такова поведение.

В противен случай се съгласявате да заплатите действителните щети на „Всички обяви“, доколкото тези действителни щети могат да бъдат разумно изчислени. Независимо от която и да е друга разпоредба на настоящите Условия, „Всички обяви“ запазва правото си да търси средство за защита срещу конкретно изпълнение на който и да е срок, съдържащ се в тези Условия, или предварителна или постоянна заповед срещу нарушението на който и да е такъв срок или в помощ при упражняването на каквото и да е право в тези Условия или комбинация от тях.

20. Обратна връзка

Приветстваме вашите въпроси и коментари по този документ.